Dat oudere werknemers een hoger loon krijgen dan hun jongere collegae is stilaan alom bekend. Dat de barema's de oorzaak zijn van dit fenomeen is maar gedeeltelijk waar.

 Elders op deze blog is de loonspanning tussen jongere en oudere werknemers genuanceerd. Samengevat komt het er op neer dat er een eerste onderscheid moet gemaakt worden tussen arbeiders en bedienden. Voor arbeiders gelden veel minder anciënniteitsverhogingen dan voor bedienden. Een tweede nuance is dat hoog gekwalificeerde bedienden langer werken, waardoor hun gemiddeld loon relatief gezien hoger ligt dan in de jongere populatie met meer laag en midden gekwalificeerde werknemers.

Traditioneel wijst men de barema's met de vinger als oorzaak van de loonspanning tussen jong en oud. Een Nederlandse studie toont aan dat dit maar gedeeltelijk waar is.  We citeren:

Maar in de marktsector ontvangt een deel van de oudere werknemers een loon dat het maximum van de hoogste loonschaal van hun cao overschrijdt, wat een ‘wage cushion’ impliceert. Werknemers die een loon verdienen boven het maximum van de hoogste loonschaal ontvangen bovendien een relatief hoge contractloonstijging. Het stijgende profiel van loon over leeftijd wordt in de marktsector dus deels verklaard door de groep die een loon verdient boven het maximum van de hoogste loonschaal. De ‘wage cushion’ zorgt daarom voor loondifferentiatie over en ook binnen leeftijdsgroepen.

Bron: Do Wages Continue Increasing at Older Ages? Evidence on the Wage Cushion in the Netherland